Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ
15.07.2022

 

Ден: 18.07.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h.
Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.2
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2021г. Вх.№ 588/13.07.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022 г. Вх.№ 571/29.07.2022 г.

3.Изслушване на Управителя на „Общински имоти „ ЕООД във връзка с финансовото състояние на дружеството

4. Среща с представител на „ВЕИ ПАРК ХАДЖИИТЕ“ ЕООД гр.Карнобат, във връзка с инвестиционни намерения.

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ /ЛИНЕЙКА/ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-КАРНОБАТ“ ЕООД . Вх.№ 591/13.07.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отпускане на целеви средства за подпомагане на дейността на РСПБЗН – Карнобат.  Вх.№ 592/13.07.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АТАНАС КАРАИВАНОВ“ – ГР. КАРНОБАТ КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ . Вх.№ 600/13.07.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Разглеждане молба от Митко Стоянов за опрощаване на здравноосигурителни вноски. Вх.№ 594/13.07.2022 г.

 

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Изменение и допълнение на Решение № 160/10.02.2021 г. на Общински съвет-Карнобат, за даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Карнобат, върху имоти-публична държавна собственост. Вх.№ 565/13.07.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година“ , приета с Решение № 277/24.02.2022 г. на ОбС-Карнобат . Вх.№ 574/04.07.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг.  Вх.№ 590/13.07.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ½ ИД.Ч. КВ.М ОТ УПИ VI-4420 В КВ.75 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 579/11.07.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ ХIV-3174 В КВ.152 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 580/11.07.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 165/1130 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІІІ-114 В КВ.26 ПО ПЛАНА НА С. СМОЛНИК. Вх.№ 577/11.07.2022 г.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 100/1700 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІІ-40 В КВ.8 ПО ПЛАНА НА С. ЖИТОСВЯТ. Вх.№ 578/11.07.2022 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 30/1730 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІІ-39 В КВ.8 ПО ПЛАНА НА С. СИГМЕН. Вх.№ 583/11.07.2022 г.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 100/1375 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІ-99 В КВ.25 ПО ПЛАНА НА С. МЪДРИНО. Вх.№ 582/11.07.2022 г.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 45/760 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ X-177 В КВ. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО. Вх.№ 581/11.07.2022 г.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 30/2040 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІХ-373 В КВ.45 ПО ПЛАНА НА С. ИСКРА. Вх.№ 569/28.06.2022 г.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 30/1030 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІІ-2 И 90/1890 ИД.Ч. КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІІІ-3 В КВ.1 ПО ПЛАНА НА С. ГЛУМЧЕ. Вх.№ 570/28.06.2022 г.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова– зам. кмет на Община Карнобат, относно:  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В УПИ І ОТ КВ.8 ПО ПЛАНА НА ГАРА ЦЕРКОВСКИ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА    Вх.№ 568/28.06.2022 г.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти. Вх.№ 575/05.07.2022 г.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за създаване и отглеждане на трайни насаждения . Вх.№566/13.06.2022 г.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 563/03.06.2022 г.

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.76.260, МЕСТНОСТ „ДЕРЕДЖИКА“, ПО КККР НА ГР.КАРНОБАТ от „нива“ в „за гробищен парк“ – РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ „ГРОБИЩЕН ПАРК“ НА ГР.КАРНОБАТ . Вх.№  595/13.07.2022 г.

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ДО пи С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3, МЕСТНОСТ „ГЮР ЧЕШМА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.КАРНОБАТ, ОТРЕДЕН ЗА ПСОВ“. Вх.№ 596/13.07.2022 г.

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: РАЗРЕШАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП  НА ОБЩИНА КАРНОБАТ И ПУП-ПРЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО С ПЛАН-СХЕМИ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СЪСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.166.29, МЕСТНОСТ „БОРЧЛИЯТА“  ПО КККР НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 597/13.07.2022 г.

20.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТНА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА „ТРАСЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ОТ РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА НА С. СИГМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ ДО ФОТОВОЛТАИЧНА електроцентрала с мощност 5 mw В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66408.33.50 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66408.33.52, МЕСТНОСТ „ГЕРДЕЛИЙСКИ ГЕРЕН“ ПО КК И КР НА С. сИГМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 598/13.07.2022 г.

21 .ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ  НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП –план за регулация и застрояване /Прз/ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА 36525.149.417; 36525.151.420; 36525.151.421; 36525.151.422; 36525.151.423 И 36525.151.567 ПО КККР НА ГР.КАРНОБАТ, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ В „КАРИЕРА“ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТОВИ ТУФИ – І (ПЪРВИ ЕТАП) . Вх.№ 599/13.07.2022 г.

22.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост. Вх.№ 560/25.05.2022 г.

23.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ. Вх.№  589/13.07.2022 г.

24.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА „МБАЛ-КАРНОБАТ“ ЕООД, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС СЛЕД ПРЕГОВОРИ СЪС  "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ЛИНА" ЕООД.. Вх. № 585/ 12.07.2022 г.

25.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БУРГАС. Вх. № 586/12.07.2022 г.

26.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА „МБАЛ-КАРНОБАТ“ ЕООД..  Вх. № 587/ 12.07.2022 г.П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „

Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца на територията на община Карнобат. Вх. № 573/04.07.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срущу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 г.  Вх. № 572/29.06.2022 г.

  

П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 18.07.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 16,00 h.
Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.2
 
Дневен ред:
 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 593/13.07.2022 г.

П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“

П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
 

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ          

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ

(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта