Наредби и Правилници

НАРЕДБИ
16.12.2021
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Oбщина КарнобатНаредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина КарнобатНаредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община КарнобатНаредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофиНаредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град КарнобатНаредба за организация и...

Потърсете в сайта