Наредби и Правилници
НАРЕДБИ
16.12.2021

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат 

Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Oбщина Карнобат

Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат

Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат

Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения

Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат

Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Потърсете в сайта