Заседания ОС

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
15.09.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  Изменение и допълнение на Решение № 543.ІІ, на Общински съвет - Карнобат, взето на четиридесет и четвъртото заседание, проведено на 07.09.2023 г.   Вх.№ 875/14.09.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Карнобат и временно изпълняващи длъжността Кметове на кметства    Вх.№ 877/14.09.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Дофинансиране по Проект BG16RFOP001-9.001-0002 ,,Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г.,...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 07 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
31.08.2023
1.КЛЕТВА 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2023г.   Вх.№ 850/22.08.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба на имоти в гр.Карнобат, местност „Дренака“, чрез публичен търг     Вх.№ 858/28.08.2023 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ½ ИД.Ч. КВ.М ОТ УПИ IІ-3157 В КВ.177 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ Вх.№ 860/30.08.2023 г. 5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ТЪРГ, НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА И ЛИВАДИ...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 АВГУСТ 2023 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14.00 ч.
24.08.2023
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:    Кандидатстване на Община Карнобат с Предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Вх.№ 849/22.08.2023 г.

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЮЛИ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
20.07.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 825/17.07.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2022г. Вх.№ 827/17.07.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център I - Карнобат” ЕООД за 2022г.  Вх.№ 828/17.07.2023 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЮНИ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
22.06.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, чрез конкурс  Вх.№ 813/22.06.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ ІІ В КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ДЕТЕЛИНА  Вх.№ 797/13.06.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти.  Вх.№ 800/14.06.2023 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет  на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 04 МАЙ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
27.04.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 770/20.04.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ“ Вх.№ 771/21.04.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV ОТ НОВ  БКТП /КОМПЛЕКТЕН БЕТОНОВ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.187.8 ДО...

Потърсете в сайта