Заседания ОС

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 04 МАЙ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
27.04.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 770/20.04.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ“ Вх.№ 771/21.04.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV ОТ НОВ  БКТП /КОМПЛЕКТЕН БЕТОНОВ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.187.8 ДО...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 06 АПРИЛ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
31.03.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Карнобат, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната  здравноосигурителна  каса за 2022 г. Вх № 763/29.03.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 МАРТ 2023 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ч.
13.03.2023
1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Стефан Кенов – общински съветник за изменение на приетите на 01.03.23 г. решения на Общински съвет Карнобат №462.2, № 462.3, № 462.4, № 462.5 № 462.6, № 462.7 относно: назначаване на управител на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД Вх.№ 743/10.03.2023 г. Във връзка С ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ от кмета на община Карнобат с № 462.2, № 462.3, № 462.4, № 462.5 № 462.6, № 462.7 взети на Тридесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет-Карнобат, проведено на 01.03.2023 г.  Вх.№ 738/06.03.2023 г.

РОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 МАРТ 2023 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14.00 ч.
09.03.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- КАРНОБАТ“. Вх.№ 740/07.03.2023 г.ПРЕДСЕДАТЕЛОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ(Теодор Ченешев)

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 01 МАРТ 2023 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ч. ЧРЕЗ ВИДЕОВРЪЗКА В ZOOM
27.02.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ Общински съветник, относно: назначаване на Управител на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ - КАРНОБАТ“ ЕООД. Вх.№ 735/27.02.2023 г. ПРЕДСЕДАТЕЛОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:………/П/…………(Теодор Ченешев)

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ФЕВРУАРИ 2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч.
17.02.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него за второто полугодие на 2022 г.  Вх.№725/16.02.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – Карнобат през второто полугодие на 2022 г.  Вх.№ 721/14.02.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг    Вх.№ 719/10.02.2023 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем...

Потърсете в сайта