Заседания ОС

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 МАЙ 2024 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
17.05.2024
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета на Община Карнобат за 2024 г. Вх. № 155/13.05.2024г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат. Вх. № 156/13.05.2024г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година“ Вх. № 144/13.05.2024г.4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. Вх. №141/29.04.2024г.5....

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 АПРИЛ 2024 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
17.04.2024
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Карнобат, кв.Красно село, чрез публичен търг.Вх. № 132/12.04.2024г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ ХІІІ-2866 В КВ.143 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ.Вх. № 126/12.04.2024г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Съгласие за промяна на предназначението на имот от общински горски фондВх. № 138/17.04.2024г 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И...

 ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  28 МАРТ 2024 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
21.03.2024
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Карнобат. Вх.№ 99/20.03.2024г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Карнобат за периода 2021-2027 година“ за 2023 година. Вх.№ 96/19.03.2024г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2023 г. Вх.№106/20.03.2024г.4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ОТ 16.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
23.02.2024
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект по целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ Вх.№ 75/23.02.2024г.

ДНЕВЕН РЕД НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
08.02.2024
ПРОЕКТ 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2024г. Вх.№ 42/26.01.2024г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Карнобат и неговите комисии за периода 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. Вх.№ 66/06.02.2024 г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – Карнобат през второто полугодие на 2023 г. Вх.№ 65/06.02.2024г.4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
09.01.2024
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Презентация на Проект за инсталация за термовалоризация Вх.№ 33/08.01.2024г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2023 година. Вх.№ 31/08.01.2024г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2024 година Вх.№  30/05.01.2024г.4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена,...

Потърсете в сайта