Правилник на Общински съвет
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация.
Чл.2. Организацията и дейността на Общински съвет Карнобат се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.3. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Община Карнобат при условия и по ред, определени от закона.
(2) В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на община Карнобат, публичност и прозрачност при вземане на решения и тяхното изпълнение.
 
ГЛАВА ВТОРА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.4.(1) Местното самоуправление в Община Карнобат се изразява в правото и реалната възможност на гражданите на общината, пряко и чрез Общинския съвет да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
            (2) Общинският съвет разглежда и решава въпроси, които:
 1. Конституцията и законите на страната изрично му възлагат.
 2. Следват от решенията на гражданите на общината.
 3. Следват от свободата за инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или предоставен на друг орган на държавната власт.
Чл.5.(1) Общинският съвет определя политиката за развитие на община Карнобат и контролира нейното осъществяване в следните области: 
 1. Общинското имущество, общинските търговски дружества и предприятия, общинските финанси, данъци и такси и администрацията на Община Карнобат.
 2. Устройството и развитието на територията на Oбщина Карнобат и на населените места в нея.
 3. Образованието.
 4. Здравеопазването.
 5. Културата.
 6. Благоустрояването и комуналните дейности.
 7. Социалните услуги.
 8. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
 9. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници.
 10. Развитието на спорта, отдиха и туризма
 11. Защита при бедствия и аварии
(2) Общинският съвет упражнява правомощията си по чл.21 от ЗМСМА и решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметство или населено място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.
Чл.6. (1) Гражданите участват в управлението на Oбщина Карнобат както чрез Общинския съвет, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
(2) Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
(3) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от бюджета на Община Карнобат.
Чл.7.(1) В изпълнение на своите функции, Общинският съвет приема решения и следи за тяхното изпълнение.
(2) С решения се приемат правилници, наредби, инструкции.
(3) По въпроси от вътрешноорганизационен характер Общинският съвет приема и други решения, които се записват в протокола на съответното заседание.
Чл.8. По въпроси от обществена значимост, Общинският съвет може да изрази своето отношение с декларация или обръщение.
Чл.9.(1) Председателят на Общинския съвет изпраща копие от приетите от Общинския съвет актове на областния управител и на кмета на Община Карнобат в седемдневен срок.
            (2) Актовете на Общинския съвет, както и друга информация, свързана с дейността на Общинския съвет и неговите комисии се довеждат до знанието на гражданите на общината чрез електронната страница на Община Карнобат или Общинския съвет и чрез местните средства за масова информация. 
 
ГЛАВА ТРЕТА КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 10. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14 - дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.
Чл.11.(1) Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на Общинския съвет.
 (2) Общинските съветници, кметът на Общината и кметовете на кметства, полагат предвидената в чл. 32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.
(3) Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на Община и кмет на кметство се съхранява в архива на Общинския съвет.
(4) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник.
Чл.12. На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет.
Чл.13.(1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.12 се избира комисия от 5 общински съветници.
(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на Общината.
Чл.14. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.
Чл.15.(1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърден образец с имената на издигнатите кандидати.
            (2) Всеки съветник получава бюлетина от комисията за избор на председател и гласува, като поставя в плик бюлетина с отметка на името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
 (3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина по утвърдения образец.
(4) Недействителни са бюлетините, когато:
 1. Са намерени в избирателната кутия без плик.
 2. Не са по установения образец.
 3. В плика са поставени повече бюлетини за различни кандидати.
 4. В избирателния плик е поставена бюлетина без да е посочено предпочитание към кандидатите вписани в изборната бюлетина т.е. от бюлетината не става ясен вота на избирателя - съветник.
 5. Върху тях са дописани нови имена, думи и знаци.
(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание, като могат да се правят нови предложения.
Чл.16.(1) Общинският съвет избира заместник – председател/и/ на Общинския съвет.
(2) Изборът на заместник – председател/и/ на Общинския съвет се извършва чрез явно гласуване, като за избран се смята този, който е събрал повече от половината от гласовете на общия брой общински съветници, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.
Чл.17.(1) Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
 1. Подаване на оставка.
 2. Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
 3. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на Общинския съвет се взема по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3, прекратяването на пълномощията настъпва от влизане в сила на решението на Общинска избирателна комисия
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението.
Чл.18. Пълномощията на заместник-председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно по реда на чл.17, ал.1
Чл.19. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник - председателя.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.20.(1) Председателят на Общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:
 1. Ръководи подготовката, свиква и ръководи заседанията на Общинския съвет.
 2. Координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.
 3. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политическите партии, обществени организации и граждани.
 4. Подпомага съветниците в тяхната дейност.
 5. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации.
 6. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове.
 7. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.
 8. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет.
 9. Определя местата в заседателната зала за участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите.
10.Осъществява контрол за довеждане до знанието на гражданите на общината, на всички актове приети от Общинския съвет, чрез публикуване в местния печат и на официалната Интернет страница на Общината.
 1. Следи за спазване на този правилник.
 2. Обобщава в края на всеки месец, участието на всеки общински съветник в заседанията на постоянните комисии и сесии на Общинския съвет.
 3. Предлага на кмета на общината общински съветници, които да бъдат включени в комисиите по провеждане на процедури по ЗОП и търгови процедури
 4. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този правилник.
(2) При участие на председателя на Общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председателя до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.
(3) За времето на отсъствието му, функциите на председателя на Общинския съвет се изпълняват от неговия заместник.
(4) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател. 
Чл.21.(1) Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение в размер на 90 % от основната заплата на кмета на общината при пълен работен ден. Необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.
            (2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
            (3) Председателят на Общинския съвет има право на:
 1. Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.
 2. Отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл.22. Заместник-председателят/ите/ на Общинския съвет:
 1. Участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани, съвместно с председателя на Общинския съвет.
 2. Изпълнява и други задължения, възложени от председателя на Общинския съвет.
 
ГЛАВА ПЕТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.23.(1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
(2) Общинският съветник има право:
 1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета.
 2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета.
 3. Да внася предложения и проекти за решения.
 4. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
 5. Да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на Общинския съвет.
 6. Да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации, съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
 7. Да ползва неплатен служебен отпуск, признаван за трудов стаж, когато изпълнява задълженията си на съветник по време на заседанията на комисиите и на Общинския съвет.
 8. Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран.
 9. Да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.
 10. Има право да участва в комисиите за извършване подбор на кандидатите в процедури по ЗОП, възлагани от Кмета на общината
(3) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии, като размерът на възнаграждението по ал.2, т.8 за всеки един месец се определя на 50% от средната брутна заплата на общинска администрация за текущия месец. За всяко едно отсъствие от заседание на Общинския съвет се удържа една втора част от възнаграждението. За всяко едно отсъствие от заседание на постоянна комисия се удържа сумата от 50 лева.
 (4) При неучастие на общинския съветник в процедурите на поименно гласуване на повече от 1/3 от точките от дневния ред на заседанието, които изискват такова гласуване, от възнаграждението му се удържа сумата от 30 лева, освен в случаите, когато  общинският съветник е декларирал конфликт на интереси
            (5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.
Чл.24.(1) Общинският съветник е длъжен:
 1. Да присъства на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
 2. Да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.
 3. Да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на Общинския съвет и общинската администрация.
 4. Да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление.
 5. Да се подписва в присъствения списък на всяко заседание на Общинския съвет и на неговите комисии.
 6. Да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали.
 7. Да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.
 8. Да спазва Етичния кодекс за работа на Общинския съвет.
(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседание на Общинския съвет или на комисия, преди то да е завършило, или да закъснее за заседанието, уведомява председателя на Общинския съвет, съответно председателя на комисията, преди започване на заседание. Председателят съобщава заявените обстоятелства на съветниците.
Чл.25 При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в Общинския съвет.
Чл.26. Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник.
Чл.27.(1)Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
 1. При поставяне под запрещение.
 2. Когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.
 3. При подаване на оставка чрез председателя на Общинския съвет до председателя на Общинската избирателна комисия.
 4. При избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник – министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.
 5. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца, с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от повече от две трети от общия брой на съветниците.
 6. При извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината.
 7. При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.
 8. При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз.
 9. При неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.
10.При влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
11.При установяване на неизбираемост.
 1. При смърт.
 2. Когато в рамките на една календарна година, общински съветник не участва в три поредни заседания или в общо пет заседания на Общинския съвет без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, председателят на Общинският съвет сезира Общинската избирателна комисия, след уведомяване на общински съветници.
(2) Прекратяването на правомощията на общински съветник става с решение на Общинската избирателна комисия по реда на ЗМСМА.
Чл.28. Решенията и отказите на Общинската избирателна комисия подлежат на обжалване пред съответния Административен съд по реда на Изборния кодекс.
Чл. 29.Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на Общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
Чл.30. По решение на Общото събрание на населението могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане кмета на кметството при изпълнение на функциите му.
 
ГЛАВА ШЕСТА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.31.(1). По време на заседание общинският съветник няма право:
 1. Да прекъсва изказващия се.
 2. Да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи.
 3. Да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите.
 4. На непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
(2) Общинският съвет приема Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава. Етичният кодекс се разработва от ръководителите на групите съветници. В него са заложени клаузи,свързани с морално етичното поведение на общинските съветници.
Чл.32.(1).Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг/а/ и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди Общинския съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
 (3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.
(5) В случай, че общински съветник е участвал в обсъждането и приемането на решение в нарушение на ал.1 и 2, Общинският съвет прегласува взетото решение на следващото си заседание, като отстранява съответния общински съветник от гласуването.
Чл.33. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
 1. Предупреждение.
 2. Отнемане на думата
 3. Отстраняване от заседание.
Чл.34. Предупреждение се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл.35. Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
 1. По време на изказването си има наложено предупреждение.
 2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл.36. Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
 1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
 2. Продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.
            Чл.37. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.41 от този правилник получава възнаграждението си за съответния месец с една пета по-нисък размер.
 
ГЛАВА СЕДМА ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл.38. (1). Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
            (2) Всяка група се състои от най-малко 2 общински съветници
Чл.39. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл.40. (1). Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.
 (3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
 (4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на Общинския съвет.
Чл.41. (1). Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
 (2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет.
 
ГЛАВА ОСМА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.42. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Общинският съвет избира техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.
Чл.43. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.
Чл.44. (1) Постоянните комисия имат за задача:
 1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.
 2. Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.
 3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Чл.45. (1). Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.
(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
(3) Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.
Чл.46. (1) Председател или член на постоянна комисия се освобождава предсрочно:
 1. По негово искане.
 2. С решение на Общинския съвет.
(2) Прекратяването на пълномощията по т.1 на ал.1 се обявява от председателя на Общинския съвет, без да се обсъжда и гласува.
(3) Предложения за предсрочно освобождаване по т.2 на ал.1 могат да правят 1/3 от членовете на комисията или председателя на Общинският съвет, при обективна невъзможност на съответния член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения, както и при системно нарушаване или неизпълнение на правата и задълженията, произтичащи от този правилник, както и по искане на политическата група, излъчила съответния председател или член на комисията.
            (4) Предложения по т.2 на ал.1 могат да правят и общински съветници, когато съответното лице по ал.1 със своите действия или поведение уронва престижа на Общинския съвет.
Чл.  47. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.
 (2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.
            Чл.48. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател; по искане най-малко на 1/3 от членовете или от председателя на Общинския съвет.
(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, не по-късно от три дни преди деня на провеждане на заседанието, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
(3) Материалите за заседанието са на разположение на общинските съветници 3 дни преди самото заседание.
Чл.49.(1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.
 (5) С решение на комисията в заседанието могат да участват със съвещателен глас представители на браншови организации или други заинтересовани лица.
            Чл. 50. (1). Предложения и проекти за решения от общинската администрация се внасят от кмета на общината, неговите заместници и Секретаря на общината..
(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, отнасящи се само за тяхното кметство, които са от компетентността на Общинския съвет за решаване.
(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.
(4) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
(5) Постоянните комисии, съобразно своята компетентност разглеждат направените от граждани и юридически лица мотивирани предложения и становища по въпроси от обществена значимост.
 
Чл. 51. Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
Чл. 52. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен район или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район/квартал/ или населено място.
Чл. 53.(1). Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от Общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
            (3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 54.(1). За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища и присъствена книга.
(2) Преди всяко заседание, комисията определя протоколчик, на ротационен принцип.
(3) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
Чл. 55. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.
(2) При съвместни заседания становище представя водещата комисия.
Чл.56. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на Общинския съвет от председателя на постоянната комисия, от определен от него член или председателят на общинския съвет.
Чл.57. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
            (2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред Общинския съвет.
Чл. 58. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от Общинския съвет критерии и условия.
(2) В случаите, когато е необходимо, експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение в зависимост от обема на извършена работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на Общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общинския съвет.
 
ГЛАВА ДЕВЕТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 59. Заседанията на Общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в година, в рамките на последната седмица от месеца.
Чл. 60. (1) Най-малко 5 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително обявените за целта места в общината и на официалната интернет страница на община Карнобат или на Общинския съвет
(2) Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на Общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
Чл. 61. (1) Председателят на Общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието.
            (2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. Изключение се прави само в случаите по чл.62, ал.1.
(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка - „изказвания, питания, становища и предложения на граждани”, ако има такива и те са по обществено значими въпроси.
(4) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 15 дневен срок.
Чл. 62. (1) Кметът на Общината, Председателят на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии от чиято компетентност е въпросът, могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, ако същите въпроси са входирани и регистрирани в звеното по чл.29, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 17,00 часа на предхождащия заседанието ден, като общинските съветници се уведомяват за постъпилите неотложни въпроси и материалите, свързани с тях в същия срок. Уведомяването и представянето на материалите за включване на неотложни въпроси се извършва чрез електронна поща.
(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
 1. Настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение.
 2. Спазването на законоустановен срок, който не позволява прилагането на определената в този правилник процедура.
(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общинския съвет, без становище на комисия.
Чл. 63. (1). Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в срок от 5 дни преди неговото провеждане, но не по-късно от 3 дни.
(2) Уведомяването и изпращането на поканата и материалите от Звеното по чл.29а, ал.2 до общинските съветници, за заседанията на Общинския съвет може да стане и по електронна поща. Поканата съдържа дата, час, място и проект за дневен ред на заседанието.
(3) Освен на хартиен носител да се подготвя и електронен вариант на материалите за всяка предстояща сесия. Когато е необходимо, за заседанията на Общинския съвет да се осигурява мултимедия.
(4) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.
Чл. 64. (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на Общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от заместник- председателя.
Чл. 65. (1) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието.
(2) Общинският съвет се свиква на извънредно заседание:
 1. По инициатива на председателя на Общинския съвет.
 2. По искане на 1/3 от общинските съветници.
 3. По искане на 1/5 от избирателите в община Карнобат.
 4. По искане на областния управител.
(3)В случаите по т.2 – т.4 на ал.2 исканията, следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в петдневен срок от внасяне на искането.
(4) Ако след изтичане на срока по ал.3 заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в петдневен срок от датата на свикването.
            (5)Уведомяването на общинските съветници за извънредно заседание на Общинския съвет се извършва с писмена покана, изпратена по електронна поща или куриер, не по-късно от три дни преди деня на заседанието. Поканата съдържа дата, час, място и проект за дневен ред на заседанието.
(6) Материалите за извънредното заседание са на разположение на общинските съветници в срока по ал.5.
Чл. 66. (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници, проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.
Чл. 67. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.
(2) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл. 68. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити.
(2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Откритите заседания на общинския съвет се излъчват по електронен път в реално време на интернет страницата на община Карнобат или на Общинския съвет
(4) Средства за масова информация могат да присъстват и да отразяват откритите заседания на съвета
Чл. 69. (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат при закрити врати, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.
(2) Предложение за провеждане на заседание при закрити врати могат да направят председателят на Общинския съвет, общинските съветници или кметът на Общината.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание, председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и взема решение. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обжалват по общия ред.
Чл. 70. (1) Кметът на Общината участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Заместник-кметовете, секретарят и главният архитект на Общината могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и да вземат отношение по въпроси от тяхната компетентност.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по ред, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
            (3) При безредие сред присъстващите лица председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
            (4) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица.
            Чл. 71. (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхното отсъствие на заместниците им или на определен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по въпросите от дневния ред и времето, определено за съответната група.
Чл.72. (1)По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 
(2)Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
 1. Прекратяване на заседанието.
 2. Отлагане на заседанието.
 3. Прекратяване на разискванията.
 4. Отлагане на разискванията.
 5. Отлагане на гласуването.
 6. Проверка на кворума.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
Чл. 73.  Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
Чл. 74. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
            (2). Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.
Чл. 75. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.
(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.
Чл. 76. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор /дуплика/ с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 77. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно.
(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.
Чл.78. (1) Кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
(2) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на Общината по негово искане.
(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.
Чл. 79. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.
Чл. 80. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред, се отговаря писмено или устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори, в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.
Чл. 81. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателя на Общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути, веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, която не може да бъде по-малко от 5 минути.
Чл. 82. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя на Общинския съвет или на група общински съветници.
            (2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 83. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против”, “въздържал се”. Общинският съветник е длъжен да изрази вота си. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
 1. Вдигане на ръка.
 2. При поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със “за”, “не”, “въздържал се”.
 3. Със саморъчно подписване.
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.
Чл. 84. Предложение за гласуване по чл. 83, ал.2, т.3 или за тайно гласуване може да бъде направено от една от групите общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
            Чл. 85. (1) Поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието на Общинския съвет, се извършва в следните случаи:
 1. Когато се приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява се контрол и се приема отчета за изпълнението му.
 2. При определяне размера на местните такси.
 3. Когато се приемат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и се определят конкретните правомощия на кмета на Общината.
 4. При приемане на решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и се избират представители на Общината в техните органи.
 5. Когато се приемат решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми както и решения за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условие и поред, определени със закон.
 6. Когато се приемат решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.
 7. При приемане на решения за участие на Общината в сдружение на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и се определят представителите на Общината в тях.
Чл. 86. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл. 87. Гласуването се извършва по реда на постъпване на предложенията.
Чл. 88. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 89. (1) Председателят на Общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултата от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл. 90. (1) Заседанията на Общинския съвет се видеозаснемат и звукозаписват и записите се съхраняват 12 месеца. Видиозаписите се публикуват на интернет страницата на Община Карнобат или на Общинския съвет и се съхраняват там до следващото заседание на съвета
(2) За заседанието на Общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в седемдневен срок. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на Общинския съвет в седемдневен срок от заседанието.
(3) Към протокола се прилагат списък на присъствалите на заседанието общински съветници, протоколите за произведеното тайно, чрез полагане на саморъчен подпис или поименно гласуване.
Чл. 91. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание.
Чл. 92. (1) Поправките на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание.
            (2) При спор по съдържанието на протокол или акт, въпросът се решава от Общинския съвет на следващото заседание.
            (3) След подписването на акта от председателя на Общинския съвет в него могат да се правят само технически поправки след негово разрешение.
 
ГЛАВА ДЕСЕТА ПОДГОТОВКА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 93. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници, Кмета на общината, Заместник кметове и Секретаря на общината.
Чл. 94.(1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.
(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.
Чл. 95. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дена от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на Общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.
            (2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 5 дни от тяхното внасяне.
(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се
разглежда и подлага на гласуване, независимо от становището на водещата комисия.
Чл. 96. (1) Проектите за решения, заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 63, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.62, ал.1 от този правилник - не по-късно от 17,00 часа на предхождащия заседанието ден.
(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.
Чл. 97. Вносителят на проекта за решение може да го изтегли до гласуването на дневния ред на заседанието.
Чл. 98. Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до кмета на Общината и областния управител в седемдневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.
Чл. 99.(1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на Общината.
(2) Председателят на Общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
            (3) Оспореното решение се включва в дневния ред на Общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.
(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
            (5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на Общинския съвет, се гласува само текстовете, които са оспорени.
            Чл. 100. Общинският съвет, със свое решение, може да създаде консултативен обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, Общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативния обществен съвет.
Чл. 101. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становище и предложение по проекти за решения.
(2) Общинският съвет, с мнозинство повече от половината общински съветници, приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.
(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или интернет страницата на общината, решението по ал.2 най-малко 5 работни дни преди датата на обсъждането.
(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.
Чл. 102. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.
Чл. 103. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на Общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок от пет дни от разпределянето му.
Чл. 104. (1) Текстът на нормативните актове на Общинския съвет /наредбите/, както и приемането им по надлежния ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет.
(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в архива на общинския съвет.
(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и се заверява от служителите в звеното по чл.29 ал.2 от ЗМСМА.
 Чл. 105. (1) Всички актове на Общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масова информация и чрез Интернет.
(2) Нормативните актове на Общинския съвет се публикуват в местен или регионален вестник и в Интернет страницата на Общината.
 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 106. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контрола по ал.1 чрез питания по актуални въпроси, които представляват обществен интерес.
Чл. 107. Общинският съветник може да отправя до пет питания в рамките на едно заседание чрез председателя на Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на Общинския съвет. Допустими са и устни питания. Питанията трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат обвинения и лични нападки.
Чл. 108. Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако Общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен.
Чл. 109. (1). Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3-дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
(2) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.
Чл. 110. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на Общинския съвет уведомява кмета на Общината и съобщава в началото на заседанието.
Чл. 111. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути, а кметът да отговори – в рамките на 5 минути.
(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.
            Чл. 112. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.
(3) Писмените питания и писмените отговори се публикуват на интернет страницата на Община Карнобат или на Общинския съвет, както и във вестник „Карнобатски глас”.
Чл. 113. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.
Чл. 114. (1) Общинският съветник може да направи повторно питане по зададен въпрос, ако е необходимо да се уточни допълнителна информация.
(2) В случаите, когато питанията несъответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.
Чл. 115. Общинският съвет провежда обсъждане на шестмесечен отчет за изпълнение на бюджета.
Чл. 116. (1) Общинският съвет отменя актовете на кмета на Общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
(3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
(4) При противоречие с акта на Общинския съвет, заповедта се отменя на заседанието по ал.3, в 14дневен срок от получаването й. В същия срок Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на Общината пред съответния Административен съд.
Чл. 117. Председателят на Общинският съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Общината и на кмет на кметство когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията не подлежи на гласуване.
 
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 118. (1) Кметът на общината, Секретаря на общината, Заместник кметове, Кметове на кметства и Кметските наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на Общината, Заместник кметовете и Секретаря на общината подписват и внасят в Общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници, се придружават задължително със становище на кмета на Общината, освен ако се отнасят за организационната работа на съвета.
Чл. 119. Кметът на Общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки 6 месеца.
Чл. 120. (1) Кметът на Общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредбата на общината за администриране на местните такси и цените на услугите.
Чл. 121. Кметът на Общината изпраща до председателя на Общинския съвет издадените от него актове в изпълнение на решението на съвета.
Чл. 122.(1) Кметът на Общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества по времето на отсъствието му.
(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на Общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
Чл. 123. (1)Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на Общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.
Чл. 124. (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях, по предложение на кмета на общината и определя функциите им.
Чл. 125. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и неговите комисии. Звеното е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.
(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
(3) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики на, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Чл. 126. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:
1.Осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии.
2.Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии.
 1. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци и книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите.
 2. Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията на изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването.
 3. Изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет.
 
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ОТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 127. При осъществяване на своите функции Общинският съвет взаимодейства с органите на изпълнителната власт, с органите на съдебната власт и с други държавни институции, както и с други органи на местното самоуправление.
Чл. 128. (1) По спорове, по които страна е Общинският съвет, той се представлява в съда от председателя на Общинския съвет.
 (2) Процесуалното представителство по ал.1 може да бъде възложено и на адвокати.
 (3) Процесуалните представители по ал.2 съгласуват с председателя на Общинския съвет своите позиции и му предоставят информация за хода на водените дела.
 
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 129.  Общинският съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна или други важни причини налагат ограничаване на този принцип.
Чл. 130. (1) Председателят на Общинския съвет е официален говорител на Общинския съвет.
 (2) Председателят на Общинския съвет изразява официални становища по различни аспекти от общинската политика и текущата дейност.
Чл. 131. (1) Председателят на Общинския съвет може да организира обществени обсъждания или дискусии по проекти на решения на Общинския съвет.
(2) Организацията на обществени обсъждания или публични дискусии по ал.1 се съгласуват предварително с политическите групи в Общинския съвет.
Чл.132.  В открито заседание два пъти годишно Общинският съвет разглежда и приема отчет на председателя за дейността на съвета и неговите комисии.
 
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
            Чл. 133. (1) Общинското сътрудничество се осъществява въз основа на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от Общинския съвет.
(2) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята на предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на общинския съвет срок.
(3) Становище по проекта за договор дава и кметът на Общината, когато предложението не е направено от него.
Чл. 134.Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Карнобат с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
 
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 1. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • 2. Този Правилник е приет с решение № 3 от 12.12.2019 год. на Общински съвет Карнобат и влиза в сила от датата на публикуването му във в-к “Карнобатски глас“- 16.12.2019г
 
 
Потърсете в сайта