Заседания на постоянни комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.06.2024
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 18.06.2024г. (ВТОРНИК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала  Общински съвет- Карнобат, ет.2   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2023г. Вх. № 165/12.06.2024г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център I - Карнобат” ЕООД за 2023г. Вх. №166/12.06.2024г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР. КАРНОБАТ Вх. №167/12.06.2024г.4....

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.05.2024
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 17.05.2024г. (ПЕТЪК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала  Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета на Община Карнобат за 2024 г. Вх. № 155/13.05.2024г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат. Вх. № 156/13.05.2024г.     П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ И П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „ Ден: 17.05.2024г. (ПЕТЪК)   от 15,20  h. Място: Заседателна зала  Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.04.2024
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ И П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 19.04.2024г. (ПЕТЪК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала  Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.). Вх. № 120/09.04.2024г. - Становище Икономическа2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪЗДАВАНЕ  НА КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКИ...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ
22.03.2024
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 25.03.2024г. (ПОНЕДЕЛНИК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала  ПРЕДСЕДАТЕЛА  Общински съвет- Карнобат, ет.5 Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Карнобат за периода 2021-2027 година“ за 2023 година. Вх.№ 96/19.03.2024г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ ПРИ РУ-КАРНОБАТ Вх.№ 110/21.03.2024г.3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ
08.02.2024
ВСИЧКИ КОМИСИИ Ден: 13.02.2024г. (ВТОРНИК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет.2 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2024г.  Вх.№ 42/26.01.2024г.   П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от общински горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2024 година, одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г. от общински горски територии Карнобат....

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
09.01.2024
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 11.01.2024г. (ЧЕТВЪРТЪК)   от 15,00  h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Определяне представител на Общински съвет град Карнобат в Областния съвет за развитие на област Бургас. Вх.№ 27/05.01.2024г.               П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ Ден: 11.01.2024г. (ЧЕТВЪРТЪК)   от 15,15  h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното...

Потърсете в сайта