Постоянни комисии - състав
Общинска собственост и  устройство на територията

1. ЖИВКА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. НАДЯ ДИМИТРОВА РУСЕВА   
3. МИРОСЛАВ СЛАВОВ СПАСОВ  
4. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ  
5. МЮМЮН ШЕРИФ СИМИТЧИ  
6. КРАСИМИР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ  
7. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА  


Икономическа и инвестиционна политика, бюджет, финанси, инфраструктура, европейски и национални програми

1. МИРОСЛАВ СЛАВОВ СПАСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ   
2. ЖИВКА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА   
3. МЕХМЕД РАИФ АЗУФ  
4. МАРГАРИТА СТАМАТОВА СТАМАТОВА   
5. РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
6. ДРАГОМИР ГОПОДИНОВ ВЪЛЧЕВ
7. АНТОАНЕТА КИРИЛОВА СТОЯНОВА 


Благоустрояване, комунална дейност, транспорт, екология, селско и горско стопанство

1. АСПАРУХ ДАНЧЕВ ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ   
2. ВЕСЕЛИН РУСЕВ КАЛЕВ   
3. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ  
4. ДРАГОМИР ЧАНЕВ ЧОЛАКОВ   
5. АНТОАНЕТА ЖЕЛЕВА ПЕНЕВА
6. МЮМЮН ШЕРИФ СИМИТЧИ
7. ГЕНЧО ТАНЕВ ТАНЕВ 


Образование, наука, работа с децата, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности

1. ДРАГОМИР ЧАНЕВ ЧОЛАКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ИВАНОВ  
3. АСПАРУХ ДАНЧЕВ ИВАНОВ   
4. ВЕСЕЛИН РУСЕВ КАЛЕВ    
5. АНТОАНЕТА КИРИЛОВА СТОЯНОВА   


Култура, културно- историческо наследство, вероизповедания и средства за масова информация

1. МАРГАРИТА СТАМАТОВА СТАМАТОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ ВЪЛЧЕВ   
3. МЕХМЕД РАИФ АЗУФ   
4. НАДЯ ДИМИТРОВА РУСЕВА   
5. ГЕОРГИ ЯНЕВ АТАНАСОВ   


Законност и обществен ред

1. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ   
2. КРАСИМИР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ   
3. НАДЯ ДИМИТРОВА РУСЕВА   
4. АНТОАНЕТА ЖЕЛЕВА ПЕНЕВА   
5. РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
6. ГЕОРГИ ЯНЕВ АТАНАСОВ
7. ГЕНЧО ТАНЕВ ТАНЕВ 


Противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА   
3. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ   
4. ДРАГОМИР ЧАНЕВ ЧОЛАКОВ
5. ЖИВКА МИНЧЕВА ГРОЗДЕВА
Потърсете в сайта