Заседания на постоянни комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
18.11.2022
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ДНЕВНИЯ РЕД  Вх.№ 668/10.11.2022 г.     П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,15 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
10.10.2022
П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“   Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 14,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.  Вх.№ 631/16.09.2022 г.   П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 14,15 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 647/07.10.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
07.09.2022
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“   Ден: 12.09.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг.  Вх.№ 622/01.09.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отзаване под наем, чрез търг, на свободните пасища и ливади от общински поземлен фонд, за стопанската 2022/2023 г. Вх.№ 618/01.09.2022 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ
15.07.2022
  Ден: 18.07.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h. Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.2 Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2021г. Вх.№ 588/13.07.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022 г. Вх.№ 571/29.07.2022 г. 3.Изслушване на Управителя на „Общински имоти „ ЕООД във връзка с финансовото състояние на дружеството4. Среща с представител на „ВЕИ ПАРК ХАДЖИИТЕ“ ЕООД гр.Карнобат, във връзка с инвестиционни намерения.   П...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
12.05.2022
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 16.05.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,45 h. Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 31.05.2022 г. от 11,00 часа. Вх.№  586/10.05.2022 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ  В  ДНЕВНИЯ РЕД  НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
25.03.2022
      П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ И П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „ И П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 9,00 h. Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2 Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2022г.Вх.№ 558/22.03.2022 г. 2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: МОТИВИРАНО ИСКАНЕ ОТ „СОЛАР КАРНОБАТ“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 562/24.03.2022...

Потърсете в сайта