Заседания на постоянни комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
15.09.2023
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ Ден: 18.09.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Дофинансиране по Проект BG16RFOP001-9.001-0002 ,,Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, съгласно подписано Споразумение за партньорство № РД-13-797/29.10.2021 г.   Вх.№ 876/14.09.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ
31.08.2023
/ВСИЧКИ КОМИСИИ/ Ден: 04.09.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h. Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет. 2   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2023г.   Вх.№ 850/22.08.2023 г.   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АТАНАС КАРАИВАНОВ“ – ГР. КАРНОБАТ КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ, ПРИЕМАНЕ НА ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТ Вх.№ 851/22.07.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:. Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
20.07.2023
ВСИЧКИ КОМИСИИ/   Ден: 24.07.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h. Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет. 2   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 825/17.07.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2022г. Вх.№ 827/17.07.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
22.06.2023
ПК „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“   Ден: 26.06.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028 Г. Вх.№ 809/16.06.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ 2023 – 2028 Г. Вх.№ 808/16.06.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  Даване на съгласие...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
27.04.2023
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,30 h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Кликач, община Карнобат  Вх.№ 784/ 27.04.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на комисията  за изготвяне на предложенията за 20 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат за мандат 2024/2027 година, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати, за съдебни заседатели  при Районен съд гр. Карнобат.   Вх.№ 780/ 26.04.2023 г.   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
31.03.2023
/ВСИЧКИ КОМИСИИ/   Ден: 04.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,00 h. Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет.2   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ И П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ И П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ И П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ И П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „ И П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет...

Потърсете в сайта