Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.12.2022
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
И
 
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 19.12.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5

 Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА община КАРНОБАТ ЗА УПИ І-90 и упи ХХІІ-90 в кв.16 по урп на производствена зона „север“, гр.карнобат, с цел промяна на устройствената зона от  „предимно производствена“ (Пп) в зона за „обществено обслужващи дейности“ Вх.№687/13.12.2022г.становище ПК по „Общинска собственост…….“

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН – СМЕТКА ЗА ГОДИШНИЯ РАЗМЕР ЗА ПРИХОДИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2023 ГОД. Вх.№  686 /12.12.2022 г.- становище ПК по„Икономическа……..“

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от общински горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2023 година, одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№ 685/12.12.2022 г.- становище ПК по„Икономическа……..“

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ Вх.№ 684/12.12.2022 г.- становище  ПК по „Икономическа……..“


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
Теодор Ченешев

Потърсете в сайта