Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ
19.01.2023
 
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 23.01.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 16,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ КОЛЕСЕН БАГЕР – ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 699/13.01.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО КЛИКАЧ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 703/16.01.2023 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова зам. кмет на Община Карнобат, относно: Възлагане  изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002-2.001-108 „Грижа в дома в община Карнобат“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз  Вх.№ 706/17.01.2023 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 09.02.2023 г. от 11,00 часа.  Вх.№ 701/13.01.2023 г.

 

 

 П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

 
Ден: 23.01.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 16,30 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2022 година.  Вх.№ 695/11.01.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2023 година   Вх.№ 696/11.01.2023 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 705/16.01.2023 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост  Вх.№ 694/11.01.2023 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, без провеждането на търг или конкурс  Вх.№ 697/13.01.2023 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Ивановазам. кмет на Община Карнобат, относно:  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 45/1870 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ І-86 В КВ.12 ПО ПЛАНА НА С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ  Вх.№ 704/16.01.2023 г.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: РАЗРЕШАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП  НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЕДНОВРЕМЕННО  С  РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.310.317, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ХАДЖИИТЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНАТА ЗОНА ОТ „ЗЕМЕДЕЛСКА“ В „ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА“ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.310.317 ОТ „ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ В „ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО“.   Вх.№  698/13.01.2023 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне предназначението на общинско жилище    Вх.№ 702/16.01.2023 г.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“, ГРАД КАРНОБАТ  Вх.№ 700/13.01.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ         
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
Теодор Ченешев


Потърсете в сайта