Заседания ОС
РОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 МАРТ 2023 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14.00 ч.
09.03.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- КАРНОБАТ“. Вх.№ 740/07.03.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ
(Теодор Ченешев)
Потърсете в сайта