Новини
Обява
26.04.2023

Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 474 от 06.04.2023г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.

Документи се приемат в Общински съвет-Карнобат, бул.“България“ № 12 /нова сграда/ ет.5, ст.501 в срок до 31 МАЙ  2023 г. /сряда/.

Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община Карнобат, раздел Общински съвет https://www.karnobat-ob.bg/ и във вестник „Карнобатски глас“ бр.17 от 01.05.2023 г.


Важно за кандидатите за съдебни заседатели, относно документа по чл.68 ал.3 т.9 от Закона за съдебната власт:  Всеки има право по чл. 31 от Закона  за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРОПБГДСРСБНА)

1.Да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от ЗДРОПБГДСРСБНА“;
2.Правото се упражнява чрез подаване до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия   на писмено заявление (Образец 2 на комисията):

    - лично в приемната на КРДОПБГДСРСБНА; 

    - по пощата; 

    - от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Адрес за подаване на заявленията:    гр.София, 1000  ул. „Врабча“ № 1   КРДОПБГДСРСБН

Комисията отговаря писмено на заявлението в 30-дневен срок, като уведомява лицето за времето и мястото за запознаване с документите.
Потърсете в сайта