Питания
ПИТАНЕ от Мирослав Славов Спасов – Общински съветник от Коалиция „БСП за България”
07.10.2021
Уважаеми г-н Димитров,

НЧ „Светлина - 1922” в с. Сигмен е създадено през далечната 1922 година от група ентусиасти в селото с цел поддържане и развитие на духовността, популяризиране на местното културно-историческо наследство и запазване на самобитните български традиции. Изградено за тогавашните и идните поколения от поколение вярващо в идеали. Днес, близо 100 години по късно, тогавашните идни поколения сме Ние. Днес сградата на Читалището тъне в разруха. Във връзка с това искам да насоча Вашето внимание върху някои проблеми свързани с материалната база на същото. В момента НЧ „Светлина - 1922” има нов дом, благодарение на енергичната и всеотдайна г-жа Мария Янкулова – Председател на ЧН, която не спести усилия, труд, средства и време, за да съхрани всичко което е останало от художествено-литературния, картинния и музейни фондове. Също така благодарение на нея и читалищното настоятелство се закупиха нови картини и експонати на бележити български културни и просветни дейци. Остава, обаче открит въпроса за титулярната/основната/ сграда на Читалището, която е започнала да се саморазрушава, а отделно от това се наблюдават и вандалски прояви – изкъртени са врати и прозорци, чупят се седалките и се руши сцената вътре в учреждението. Във връзка с това са и моите въпроси към Вас:
  1. Възможно ли е да се вземат по-сериозни мерки за обезопасяване на периметъра и вътрешността на сградата на Читалището /освен вандалите вътре влизат и малки деца и е опасно за тяхното здраве/?
  2. Възможно ли е в рамките на следващия бюджет за 2022 година да се предвидят средства за ремонт на покрива и укрепване на тавана на Читалището, за да се предотвратят срутвания и саморазрушителни процеси?
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заявявам желание на поставените въпроси да ми бъде отговорено писмено.
 
ОТГОВОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,
 
Във връзка с Ваше питане с вх. № 435/14.09.2021г. на Общински съвет – Карнобат, Ви уведомявам следното:
По първа точка от Вашето питане, каквото е  нужно по обезопасяването на сградата ще бъде извършено. Относно втора точка, това е много по-важен и по-мащабен въпрос. Не става дума само за читалището в с. Сигмен, проблемът засяга повечето читалища на територията на Община Карнобат. Видно от справката, която сме ви представили, за състоянието на материалната база на всички читалища в Общината, единици са селата с читалища, които са в достатъчно добро състояние за да не се нуждаят от ремонт. Като например, построеното преди няколко години читалище в с. Детелина. Съобразно справката, някои от читалищата  се нуждаят от текущ ремонт, който може да бъден извършен чрез ОП „БКРД“ – става дума за дейности като подмазване на керемиди, подмяна на дограма. Вече има формирана работна група и се работи регулярно по списъка с обекти, нуждаещи се от текущ ремонт във връзка с посрещане на идващата зима. Там където са необходими големи инвестиции, като за сградите в с. Сигмен, с. Зимен, с. Екз. Антимово, с. Церковски, прогнозните стойности надвишават 2 млн. лева. Не е по силите на общината да извършва ремонти от такъв мащаб. За тези обекти ще се кандидатства по програми от „Националния план за възстановяване и устойчивост“. Сумите които се предвижда да бъдат възстановени за подобен вид интервенции са над 300 млн. лева за цялата страна. Това което можем да поемем като инициатива чрез Общинския съвет, а инициатор за формиране на проекто-бюджет на общината е кмета на общината, е да заложим достатъчно средства за енергийно обследване на всички тези обекти, за да имаме готовност да кандидатстваме по програмите от „Националния план за възстановяване и устойчивост“.
В този смисъл съобразно изложеното до тук, съм съгласен с повдигнатият от Вас въпрос, но проблемът  трябва да бъде решаван генерално за всички читалища, защото действително те са последното място където живее българският дух и култура и ние трябва да ги съхраним.  
Потърсете в сайта