Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.02.2023
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 21.02.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция. Вх.№ 720/13.02.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промяна в размера на средствата за финансово подпомагане за медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  Вх.№ 715/09.02.2023 г.

 

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 23.01.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,20 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг    Вх.№ 719/10.02.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти Вх.№ 716/10.02.2023 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху част от имот общинска собственост, с площ 2,000 дка, представляващ ПИ с идентификатор 78416.1.18 с.Церковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-610/28.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „Кайряка”, целият с площ 37,050 дка, с начин на трайно ползване „Пасище” Вх.№ 723/15.02.2023 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПАША И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА И ЛИВАДИ.  Вх.№ 724/16.02.2023 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА община КАРНОБАТ В ОБХВАТ НА: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.226.1, местност „чобан дере“, по кккр на гр. карноба, вид на територията „земеделска“, с нтп „ДРУГ ВИД ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕто на земеделската територия в устройствена зона „предимно производствена“ Вх.№ 722/14.02.2023 г.

 

П К  „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
 
Ден: 21.02.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за предоставяне на моторно превозно средство –автобус за безвъзмездно управление на СУ „Христо Ботев“, град Карнобат. Вх.№ 714/09.02.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 20.03.2023 г. от 11,00 часа. Вх.№ 713/09.02.2023 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)
Потърсете в сайта