Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
27.04.2023
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,30 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Кликач, община Карнобат  Вх.№ 784/ 27.04.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на комисията  за изготвяне на предложенията за 20 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат за мандат 2024/2027 година, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати, за съдебни заседатели  при Районен съд гр. Карнобат.   Вх.№ 780/ 26.04.2023 г.

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,00 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на финансова помощ под формата на временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група - Карнобат”, гр. Карнобат. Вх.№ 783/27.04.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Карнобат за периода 2021-2027 година.  Вх.№ 782/26.04.2023 г.

 

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,30 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 770/20.04.2023 г.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ“ Вх.№ 771/21.04.2023 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV ОТ НОВ  БКТП /КОМПЛЕКТЕН БЕТОНОВ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.187.8 ДО ТП /ТРАФОПОСТ/ „ПРОХОДНА“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.187.2 ПО КККР/КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ/ НА ГР. КАРНОБАТ“ Вх.№777/25.04.2023 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ №48/30, КЛ/ВЛ МАРКЕЛИ, П/СТ КАРНОБАТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.187.8 ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.185.65 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.КАРНОБАТ“  Вх.№ 778/25.04.2023 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА община КАРНОБАТ В ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.166.29, местност „БОРЧЛИЯТА“, по кккр на гр. карноба, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНАТА ЗОНА ОТ „ЗЕМЕДЕЛСКА“ В „Ов“ „реакционна зона – вилен отдих“ Вх.№ 779/25.04.2023 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ОТ „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – КАРНОБАТ” ЕООД И „МБАЛ – КАРНОБАТ” ЕООД НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЛИАЛ/ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. Вх.№ 781/26.04.2023 г.

 

П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
 
Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 16,0 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 г.  Вх.№ 776/25.04.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2022 г. Вх.№ 772/24.04.2023 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 30.05.2023 г. от 11,00 часа. Вх.№ 773/24.04.2023 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта