Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ  В  ДНЕВНИЯ РЕД  НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
25.03.2022
 
 
 
П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
И
П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
И
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 9,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2

Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2022г.Вх.№ 558/22.03.2022 г.

2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: МОТИВИРАНО ИСКАНЕ ОТ „СОЛАР КАРНОБАТ“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 562/24.03.2022 г.
 

 

П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
 
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 9,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС ДА ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ КАРНОБАТ“.Вх.№ 557/22.03.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет  Карнобат, относно:  УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ДНЕВНИЯ РЕД. Вх.№ 560/22.03.2022 г.

 

 

П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „


Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 9,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2

Дневен ред:

      1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет  Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН В СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 542/16.03.2022 г.

 П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
 
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 9,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№545/17.03.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 543/16.03.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА  РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 546/17.03.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. Вх.№ 547/17.03.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.Вх.№ 544/16.03.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№548/17.03.2022 г.

 

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
И
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
И
П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“
 
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 11,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2

Дневен ред

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2022г.Вх.№ 558/22.03.2022 г.

2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: МОТИВИРАНО ИСКАНЕ ОТ „СОЛАР КАРНОБАТ“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 562/24.03.2022 г.

 

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 11,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2

Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  кмет на Община Карнобат, относно:  Ползване от община Карнобат на отчисленията и обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г.Вх.№561/22.03.2022 г.

2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Румен Христов-управител на “М-бус“ ООД, гр.Бургас, относно:Концесионнатакса на Автогора Карнобат.  Вх.№ 535/22.02.2022 г.

 

 

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
Ден: 28.03.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 11,00 h.
Място: Заседателна зала Община Карнобат ет.2

Дневен ред

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.Вх.№552/17.03.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 55/885 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІХ-184 В КВ.21 ПО ПЛАНА НА С. СОКОЛОВО. Вх.№555/18.03.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно:ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 50/1900 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІV-45 В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С. КРУШОВО. Вх.№ 554/18.03.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, ЗА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА.Вх.№ 553/18.03.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА УПИ І, КВ. 44 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ВЕНЕЦ.Вх.№ 551/17.03.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:  РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА КАРНОБАТ И ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.226.1. ПО КККР НА ГРАД КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 559/22.03.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ
(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта