Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
12.05.2022

П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 16.05.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,45 h.
Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 31.05.2022 г. от 11,00 часа. Вх.№  586/10.05.2022 г.

2.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ДНЕВНИЯ РЕД. Вх.№ 577/04.05.2022 г.
 
 
П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
 
Ден: 16.05.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h.
Място: Заседателна зала Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 г. Вх.№ 578/04.05.2022 г.

2.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно :  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.. Вх.№  580/09.05.2022 г.

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2023 г.. Вх.№  573/21.04.2022 г.

4.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в областна комисия за изработване на областна здравна карта. Вх.№  584/09.05.2022 г.
 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 16.05.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2021г. Вх.№ 589/11 .05.2022 г.

2.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център I - Карнобат” ЕООД за 2021г. Вх.№  590/11.05.2022 г.

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 591/11.05.2022 г.
 
 
 
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 16.05.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h.
Място: Заседателна зала на Председателя на Община Карнобат ет.2
 
Дневен ред
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг. Вх.№583/09.05.2022 г.

2.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект Вх.№ 579/05.05.2022 г.

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Вх.№ 585/09.05.2022 г.

4.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА „ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3 ПО КККР НА ГР.КАРНОБАТ, ОТРЕДЕН „ЗА ПСОВ“ В МЕСТНОСТ „ГЮР ЧЕШМА“, КАСАЕЩО САМО УЧАСТЪКА ПОД ЖП ЛИНИИТЕ, КАТО ОТ СТАРОТО ТРАСЕ ОТПАДА УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА L=204 М., НОВОТО ТРАСЕ СЕ ИЗМЕСТВА НА ИЗТОК, КАТО ДЪЛЖИНАТА НА НОВОТО ТРАСЕ НА КОЛЕКТОРА Е L=170М.“  Вх.№  592/11.05.2022 г.

5.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3, МЕСТНОСТ „ГЮР ЧЕШМА“ ПО КККР НА ГР.КАРНОБАТ, ОТРЕДЕН „ЗА ПСОВ“. Вх.№  593/11.05.2022 г.

6.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1 kV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ ПРЕД УПИ І-26, КВ.1 ПО ПЛАНА НА С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ ДО НОВ СТЪЛБ С МОНТИРАНО НА НЕГО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ПРЕД ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 200021.150.5 ПО КАДАСТКРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ“.Вх.№ 594/11.05.2022 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ          
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ: (Теодор Ченешев)
 
Потърсете в сайта