Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
07.09.2022

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 12.09.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг.  Вх.№ 622/01.09.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отзаване под наем, чрез търг, на свободните пасища и ливади от общински поземлен фонд, за стопанската 2022/2023 г. Вх.№ 618/01.09.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 10/780 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІХ-108 И 56/1400 ИД.Ч. КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ Х-108 В КВ.15 ПО ПЛАНА НА С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО. Вх.№ 619/01.09.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ С ОБШИНА КАРНОБАТ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 530/2990 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІV-136 В КВ. 25а ПО ПЛАНА НА С. ЧЕРКОВО Вх.№ 620/01.09.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 95/1760 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІ-189 В КВ.39 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРИНОВО Вх.№ 621/01.09.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 125/1860 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІ-34 В КВ.7 ПО ПЛАНА НА С. АСПАРУХОВО Вх.№ 625/02.09.2022 г.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА „ТРАСЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3, ОТРЕДЕН „ЗА ПСОВ“ – ГР.КАРНОБАТ ПО КККР НА ГР.КАРНОБАТ“ Вх.№ 623/02.09.2022 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ  НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП –план за регулация /Пр/ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 27169.29.226 ПО КККР НА С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 624/02.07.2022 г.

 

 

П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
 
Ден: 12.09.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 15,00 h.
 Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат за учебната 2022/2023 г.. Вх. № 615/31.08.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималння брой и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“, с. Кликач за учебната 2022/2023 г. Вх. № 616/12.07.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово за учебната 2022/2023 г.Вх.№ 617/31.08.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта