Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
10.10.2022
П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
 
Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 14,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.  Вх.№ 631/16.09.2022 г.

 

П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 14,15 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 647/07.10.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №369/21.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АТАНАС КАРАИВАНОВ“ – ГР. КАРНОБАТ КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ  Вх.№ 650/07.10.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 18.10.2022 г. от 11,00 часа. Вх.№ 636/04.10.2022 г.

     

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 15,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Карнобат към 30.06.2022 година по пълна бюджетна класификация Вх.№ 644/05.10.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 639/05.10.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г.  Вх.№ 645/06.10.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г.  Вх.№ 646/06.10.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 640/05.10.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 641/05.10.2022 г.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г.  Вх.№ 653/07.10.2022 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета на Община Карнобат за  2022г.  Вх.№ 642/05.10.2022 г.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ Вх.№ 633/29.09.2022 г.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Участие на Община Карнобат в проектно предложение по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление  на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.  Вх.№ 637/04.10.2022 г.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд в Община Карнобат като местна дейност и кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., Операция BG05SFPR003 -1.001 “Топъл обяд . Вх. № 638/04.10.2022 г.
 
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 14.10.2022г. (ПЕТЪК)  от 16,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 648/07.10.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ½ ИД.Ч. КВ.М ОТ УПИ VIІ-3259 В КВ.161 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ. Вх. № 652/07.10.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост. Вх.№ 634/03.10.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за  отглеждане на трайни насаждения. Вх.№ 635/03.10.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно:УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД. Вх.№ 643/05.10.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: РАЗРЕШАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП  НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЕДНОВРЕМЕННО  С  РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПЗ В ОБХВАТ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 65351.14.205, МЕСТНОСТ „БОСТАНЛЪКА“, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. САН СТЕФАНО, ОБЩИНА КАРНОБАТ, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНАТА ЗОНА ОТ „ЗЕМЕДЕЛСКА“ В „ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА“ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 65351.14.205 ОТ „НИВА“ В „ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА“. Вх.№ 649/07.10.2022 г.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: РАЗРЕШАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП  НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЕДНОВРЕМЕННО  С  РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10625.86.1 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10625.86.2, МЕСТНОСТ „ГИНДЕВ ЧИФЛИК“, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ „ПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС-ЦЕРКОВСКИ“, С. ВЕНЕЦ, ОБЩИНА КАРНОБАТ, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНАТА ЗОНА ОТ „ЗЕМЕДЕЛСКА“ В „ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА“ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩИТЕ  ПИ  ОТ „ПАСИЩЕ“ В „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДИЙНОСТ“.   Вх.№ 654/07.10.2022 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Удължаване срока за право на ползване върху 2000/191134 кв.м идеални части от имот публична общинска собственост с идентификатор 02765.42.128 (номер по предходен план 000128), целият с площ 191134 кв.м, находящ се в местността „Конският агъл” по КККР на с. Детелина, общ.Карнобат, с начин на трайно ползване „Пасище”. Вх.№ 651/07.10.2022 г.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Инвестиционно намерение на „Карнобат енерджи“ ЕООД, за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - Фотоволтаичен парк . Вх.№ 655/10.10.2022 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
Теодор Ченешев

Потърсете в сайта