Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
18.11.2022
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,00 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:
 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ДНЕВНИЯ РЕД  Вх.№ 668/10.11.2022 г.

 

 

П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,15 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – КАРНОБАТ“ ЕООД Вх.№ 677/18.11.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова зам. кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ Вх.№ 679/18.11.2022 г

 

 

П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,30 h.
 Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 669/14.11.2022 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година“ , приета с Решение № 277/24.02.2022 г. на ОбС-Карнобат. Вх.№ 670/14.11.2022 г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Ивановазам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 30/1020 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІІ-123 В КВ.10 ПО ПЛАНА НА С. КРУШОВО. Вх.№ 672/18.11.2022 г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Ивановазам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 260/1435 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІV-154 В КВ.9 ПО ПЛАНА НА С. ЖЕЛЕЗНИК  Вх.№ 673/18.11.2022 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Ивановазам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 30/2660 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ І-187 В КВ.42 ПО ПЛАНА НА С. САН СТЕФАНО Вх.№ 674/18.11.2022 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „КАБЕЛ НН ОТ НОВО ТЕ НА ФАСАДАТА НА ТП „КРУШОВО 1“ ДО НОВО ГРТ ФЕЦ В УПИ ІІ-111, В КВ.11 ПО ПЛАНА НА С.КРУШОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№675/18.11.2022 г. 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ЯЗОВИР - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27169.46.258 ПО КККР НА С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО. Вх.№ 671/15.11.2022 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Вх.№ 678/18.11.2022 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ    
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта