Заседания на постоянни комисии
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
31.03.2023
/ВСИЧКИ КОМИСИИ/
 
Ден: 04.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,00 h.
Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет.2
 
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
И
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
И
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
И
П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
И
П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
И
П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“
 
Дневен ред:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Карнобат, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната  здравноосигурителна  каса за 2022 г. Вх 763/29.03.2023 г.

Становище „Икономическа комисия…….“

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРНОБАТ.  Вх. 758/27.03.2023 г.

Становище „Законност и обществен ред“

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 20 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат за мандат 2024/2027 година. Вх.№ 760/28.03.2023 г.

Становище „Законност и обществен ред“

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг. Вх. № 757/27.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 20417.22.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Деветак, община Карнобат, област Бургас, одобрена със Заповед РД-18-643/09.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, в местността „Жилестия кайряк”, с площ 3,406 дка, пета категория, с начин на трайно ползване „Пасище” Вх. № 756/23.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА „КАБЕЛ НН ОТ НОВО ЕТ НА ФАСАДАТА НА ТП „КРУШОВО 1“ ДО НОВО ГРТ ФЕЦ В УПИ І-111, В КВ.11 ПО ПЛАНА НА С. КРУШОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 747/13.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, В ЧАСТТА МУ ПО ЧЛ. 3, АЛ.2-4 ОТ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 759/28.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Придобиване право на собственост върху имоти, попадащи в обхвата на трасе на обслужващ път до ПСОВ-Карнобат. Вх.№ 751/17.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „СРС-БЪЛГАРИЯ 4“ ЕООД, ЗА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ.  Вх.№ 765/30.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година“ Вх.№ 766/31.03.2023 г.

Становище „Общинска собственост………….“

 

11.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Вх.№ 762/29.03.2023 г.

Становище „Образование, наука, работа с деца ………. и социални дейности“

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Потърсете в сайта